Adatkezelési Tájékoztató

Az mflow.hu továbbiakban Vállalkozás – jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében  a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

CÉGNÉV: Preiszlerné Bander Ibolya EV.

SZÉKHELY: 1223 Budapest, Tőke utca 20.

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE: Preiszlerné Bander Ibolya

KÉPVISELŐ NEVE: Preiszlerné Bander Ibolya

E-MAIL: rekaibolya@mflow.hu

WEBOLDAL: mflow.hu

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési

jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási

szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik

meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tev.kenys.gük végzéséhez

szükséges mértékben.

II. AZ ADATFELDOLGOZÓ(K) MEGNEVEZÉSE

(1) A Vállalkozás az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében

megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltet.se,

karbantartása céljából.

CÉGNÉV: IST-ONLINE Marketing Kft.

SZÉKHELY: Miskolc, 3525, Jókai Mór utca 16.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 05 09 013781

ADÓSZÁM: 13888240105

TELEFON: +36 30 964 0036

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE: Istók Péter

KÉPVISELŐ NEVE: Istók Péter

E-MAIL: info@spaceweb.hu

WEBOLDAL: www.spaceweb.hu

TEVÉKENYSÉG: hosting

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy

közvetett módon, kül.n.sen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,

felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 1. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezel.sük

korlátozása céljából;

 1. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,

amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos

személyes jellemzők értékelésére, kül.n.sen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági

helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,

megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők

elemzésére vagy előre jelzésére használják;

 1. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében

további információk felhasználása n.lkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes

adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt

kül.n tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy

azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet

kapcsolni;

 1. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált

vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott

ismérvek alapján hozzáférhető;

 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügyn.ks.g vagy

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami

jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó kül.n.s

szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügyn.ks.g vagy

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 1. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügyn.ks.g vagy bármely

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik

fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a

tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek

címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az

adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 1. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügyn.ks.g vagy

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval

vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt

a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a

megerősítést f.lre.rthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt

érintő személyes adatok kezeléséhez;

 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan s.rül.se, amely a továbbított, tárolt vagy más

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést

eredményezi;

 1. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,

függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató

személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
 2. Az érintett hozzájárulása

(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia,

vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes

adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

 1. a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,
 2. b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett

magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal

.sszefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat

hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott

.sszefügg.sben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez

egyértelműen jelzi.

(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül

hozzájárulásnak. (4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes

adatkezelési tevékenységre kiterjed.

(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési

célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően

adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja

szüks.gtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés

jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás

visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 1. Szerződés teljesítése

(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szüks.ges,

amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett

kérésére történő lépések megtételéhez szüks.ges.

(2) A szerződés teljesítéséhez nem szüks.ges személyes adatok kezeléséhez való érintetti

hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

 1. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más

természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

(1) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg,

így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szüks.ges.

(2) Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati

lehetőségekről.

(3) Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának

visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó

jogi kötelezettség teljesítése végett szüks.ges.

 1. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának

keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos

érdekeinek érvényesítése.

(1) Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik –

vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve

hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget,

figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait.

Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő

kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor

az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

(2) A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen k.rültekintően meg kell

vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének

időpontjában és azzal .sszefügg.sben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre

az adott célból kerülhet sor.

(3) Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével

szemben, ha a személyes adatokat olyan k.rülm.nyek között kezelik, amelyek

közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

 1. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI
 2. Az érintett személy jogairól röviden a következő tájékoztatást adja a Vállalkozás:

Az érintettnek joga van:

 1. a) a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,
 2. b) arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz,

 1. c) adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek

megtörténtéről,

 1. d) az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek

megtörténtéről,

 1. e) az adathordozhatósághoz,
 2. f) tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére

hivatkozással kezelik.

 1. g) mentesülj.n az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,
 2. h) a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az

alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: +36 (1) 391-

1400;Fax:+36(1)391-1410.,www:http://www.naih.hu e-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. i) felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
 2. j) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
 3. k) Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.
 4. Az érintetti jogokról nyújtott részletes tájékoztatás

Tájékoztatáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését

megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel .sszefüggő információkról.

(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és

elérhetőségei;

 1. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés

jogalapja;

 1. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az

adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

 1. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha

van ilyen;

f.

 1. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy

nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá

a a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a

Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének

második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas

garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló

módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok

megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést

biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen

időtartam meghatározásának szempontjairól;

 1. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése

ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

 1. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
 2. a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő

visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás

alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 1. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 2. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy

az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen

lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 1. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az

alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen

adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható

következményekkel bír.

(4) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett

rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és

elérhetőségei;

 1. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés

jogalapja;

 1. az érintett személyes adatok kategóriái;
 2. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 3. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli

címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a

személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy

annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1)

bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a

megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának

megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetős.gükre való hivatkozás.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére

bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szüks.ges

következő kiegészítő információkat:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen

időtartam meghatározásának szempontjai;

 1. ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az

adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

 1. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

 1. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
 2. a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való

visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás

alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 1. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 2. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan

hozzáférhető forrásokból származnak-e; és

 1. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen

adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható

következményekkel bír.

(3) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerz.sük céljától eltérő célból további

adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet

erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

(4) Az (1)–(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

 1. az érintett már rendelkezik az információkkal;
 2. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul,

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, kül.n.sen a közérdekű archiválás

céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89.

cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével

végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében

említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan

veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az

adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk

nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak

és jogos érdekeinek védelme érdekében;

 1. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek

védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

 1. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai

titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási

kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

Az érintett hozzáférési joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 1. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a

személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve kül.n.sen a

harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 1. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez

nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 1. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó

személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 1. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 2. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden

elérhető információ;

 1. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható

következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő

továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra

vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus

formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

A helyesbítéshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem n.lkül

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés

célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem n.lkül törölje

a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem n.lkül törölje, ha az alábbi indokok

valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szüks.g abból a célból, amelyből azokat

gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 1. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja

(hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2)

bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az

adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más

jogalapja;

 1. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog)

tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján

(üzletszerz.s érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás)

tiltakozik az adatkezelés ellen;

 1. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 2. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 1. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs

társadalommal .sszefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt

törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével

megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak

érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte

tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,

illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szüks.ges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása

céljából;

 1. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett

feladat végrehajtása céljából;

 1. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk

(3) bekezdésének megfelelően a n.peg.szs.gügy terület.t érintő közérdek

alapján;

 1. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás

céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,

amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné

tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 1. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az

alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a

személyes adatok pontosságát;

 1. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

 1. az adatkezelőnek már nincs szüks.ge a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez; vagy

 1. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,

hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival

szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat

a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme

érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az

adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa

an.lkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a

rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett

hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2)

bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez)

szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti

szerződésen alapul; és

 1. az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett

jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők

közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az

említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat

végrehajtásához szüks.ges.

(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog

1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében

megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szüks.ges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f)

pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást

 1. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az

adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerz.s érdekében történik, az érintett

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő

kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerz.shez

kapcsolódik.

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerz.s érdekében történő

kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel

során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást

egyértelműen és minden más információtól elkül.n.tve kell megjeleníteni.

(5) Az információs társadalommal .sszefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan

és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon

alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6) Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult

arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes

adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása

érdekében van szüks.g.

Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással

járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése

érdekében szüks.ges;

 1. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi

lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos

érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 1. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő

intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme

érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi

beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet

 1. cikk (1) bekezdésében említett kül.nleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének
 2. a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek

védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti

hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése

megsérti e rendeletet.

(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi

Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www:

http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a

panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a

Rendelet 78. cikk alapján az ügyf.l jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme n.lkül,

minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti

hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme n.lkül,

minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság

nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a

Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy

annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti

tagállam bírósága előtt kell megindítani.

(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az

egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést

hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz

való jog

(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – k.ztük

a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme n.lkül,

minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes

adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet

szerinti jogait.

(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az

adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen

eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is,

kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében

eljáró közhatalmi szerve.

Korlátozások

(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási

intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22.

cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései

tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben

tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez

szüks.ges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

 1. nemzetbiztonság;
 2. honvédelem;
 3. közbiztonság;
 4. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás

lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a

közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek

megelőzését;

 1. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései,

kül.n.sen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy p.nzügyi

érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a

n.peg.szs.gügyet és a szociális biztonságot;

 1. a bírói függetlens.g és a bírósági eljárások védelme;
 2. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése,

kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

 1. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi

feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási

tevékenység;

 1. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 2. polgári jogi követelések érvényesítése.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes

rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

 1. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
 2. a személyes adatok kategóriáira,
 3. a bevezetett korlátozások hatályára,
 1. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás

megakadályozását célzó garanciákra,

 1. az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak

meghatározására,

 1. az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe

véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,

 1. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
 2. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról,

kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

i.

Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem n.lkül

tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és

közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a

az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és

elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az

adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,

beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények

enyhítését célzó intézkedéseket.

(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő

feltételek bármelyike teljesül:

 1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott

végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok

tekintetében alkalmazták, kül.n.sen azokat az intézkedéseket – mint például a

titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel

nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 1. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket

tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az

(1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően

nem valósul meg;

 1. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szüks.gess.. Ilyen esetekben az

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy

olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan

hatékony tájékoztatását.

(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti

hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas

kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben

említett feltételek valamelyikének teljesül.s.t.

 1. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési

tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja

meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

(2) A Vállalkozás indokolatlan késedelem n.lkül, de mindenféleképpen a kérelem

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott

intézkedésekről. Szüks.g esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek

számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról

az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy

hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint

elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem n.lkül,

de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A Vállalkozás díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és

intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok

helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az

adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.

(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – kül.n.sen ismétlődő jellege

miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy

a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat

számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt

terheli.

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme n.lkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak

a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,

további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szüks.ges információk nyújtását

kérheti.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan s.rül.se, amely a továbbított,

tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan

hozzáférést eredményezi.

(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop,

mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által

titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása,

ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné

teszi az adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen

elküld.tt személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője haladéktalanul

vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek

megállapítása céljából. A károk elhárítása érdekében a szüks.ges intézkedéseket meg kell

tenni.

(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem n.lkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72

órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes

felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár

kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem

történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat

is.

(5) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően

indokolatlan késedelem n.lkül bejelenti az adatkezelőnek.

(6) Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:

 1. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az

érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok

kategóriáit és hozzávetőleges számát;

 1. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

 1. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 2. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy

tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő

esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további

indokolatlan késedelem n.lkül később részletekben is közölhetők.

(8) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi

incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E

nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében

foglalt követelményeknek való megfelelést.

 1. A WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró

információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a

szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küld.sre a honlapot

meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg

azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű

tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére

irányuló magatartásával.

(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása

érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas

információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

Regisztráció, hírlevél feliratkozás

(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása,

amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás”

szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó

tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy,

aki a Vállalkozás hírlevelére feliratkozni kíván, illetve a honlapon regisztrálni kíván és

hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.

(4) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, belépési

jelszó.

(5) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Vállalkozás

szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről,

eseményekről.

(6) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése

végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a

weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.

(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció

esetén: a Vállalkozás vezetője, ügyf.lkapcsolatot ellátó munkatárs, a Vállalkozás weblapjának

üzemeltet.s.t ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

(8) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: hírlevél feliratkozás

esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig.

(9) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes

adatai) törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküld.tt elektronikus levelek

láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Vállalkozás székhelyére megküld.tt

postai levélben történik.

Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

(1) A Vállalkozás direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása,

amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a

Vállalkozás honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti

jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni, jelen szabályzat 2. sz. mellékletét

képező adatlap kitöltése útján.

(3) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozás személyes adatait direkt marketing céljára

kezelje.

(4) Az adatkezelési célok: szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok,

ajánlatok küld.se, akciókról való értesítés elektronikus, vagy postai úton.

(5) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, az ügyf.lszolg.lati feladatokat,

marketing feladatokat munkak.rük alapján ellátó munkavállalók.

(6) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

(7) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése

érintett általi visszavonásáig.

Webáruházzal .sszefüggő adatkezelés

(1) A webáruházban történő regisztrációra, a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos

adatkezelési tevékenységre, illetve a látogatók tájékoztatására a fenti rendelkezések az

irányadók.

(2) A Vállalkozás weboldalán online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások)

a 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek

mellett a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség

teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása,

tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból

származó díj(ak) számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

(3) A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése,

jogi kötelezettség teljesítése.

(4) Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: vásárlók neve, lakcíme, telefonszáma, belépési

jelszava, bankszámlaszáma.

(5) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki a

Vállakozás webáruházában regisztrál, hírlevélre feliratkozik, vásárol.

(6) Az adatok címzetteinek kategóriái: a Vállakozás vezetője, az ügyf.lkapcsolatokat,

értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, a Vállalkozás weblapjának

üzemeltet.s.t ellátó adatfeldolgozó munkatársai, illetve a Vállakozás könyvelési feladatait

ellátó munkavállalói, az ezen feladatokat ellátó adatfeldolgozó munkavállalói.

(7) Az adatkezelés helye a Vállalkozás székhelye.

(8) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

VII. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI

TEVÉKENYSÉG

(1) A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók –

személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal .sszefügg.sben. A

személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Vállalkozással szerződéses

kapcsolatot létesítenek.

(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a

szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, a Vállalkozás ügyf.lszolg.lati,

könyvviteli feladatokat munkak.rük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám,

bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.

(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

VIII. TÁJÉKOZTATÁS ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL

(1) Vállalkozásunk az ügyf.lt.rben/tulajdonát képező területen, az ahhoz tartozó egységekben

elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert (kamerarendszer) üzemeltet. A megfigyelt, jelen

táblával jelzett területre (helyiségbe) való belépése esetén az elektronikus megfigyelőrendszer

az érintett képmását és cselekvését rögzíteni fogja.

(2) A kamerás megfigyelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása Vállalkozásunk

figyelemfelhívó táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. Az érintett hozzájárulása

kifejezett ráutaló magatartás formájában is megadható. Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak

minősül, ha az elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszerrel megfigyelt helyiségbe/területre

bemegy, illetve ott tartózkodik. Amennyiben ön a hozzájárulását megadni nem kívánja, a

figyelemfelhívó táblával megjelölt helyiségekbe/területre vagy egységekbe ne lépjen be.

(3) A felvételek készítésének célja az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme,

az üzleti titok védelme, a személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése,

észlelése, a jogsértések bizonyítása, az ügyf.lt.rben előforduló esetleges balesetek

k.rülm.nyeinek a dokumentálása, és a biztosító feladatainak ellátásához szüks.ges, a közönség

számára nyilvános mag.nterület.nek a védelme. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem

rögzít.

(4) A kamerás megfigyelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a Vállalkozás

figyelemfelhívó táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. Az érintett hozzájárulása

kifejezett ráutaló magatartás formájában is megadható. Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak

minősül, ha az elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszerrel megfigyelt helyiségbe/területre

bemegy, illetve ott tartózkodik.

(5) Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételek (személyes adatok)

tárolásának helye Vállalkozásunk székhelye, a felvételek tárolásának időtartama az

elkészítéstől számított 3 munkanap.

(6) A kezelt adatok köre: az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás, és egyéb

személyes adatok.

(7) A kamerafelvétel útján rögzített személyes adatok megismerheti: Vállalkozás vezetője, a

kamerarendszert működtető munkavállalók, az üzemeltet.st ellátó adatfeldolgozó a jogsértések

felderítése, rendszer működésének ellenőrzése céljából.

 1. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

(1) A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel

összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

(2) A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra,

hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül

szüks.gesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok

érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok

.rv.nyesül.s.hez szüks.ges eljárási szabályokat.

(3) A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a

véletlen megsemmisül.s és s.rül.s, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó

hozzáférhetetlenné válás ellen.

(4) A Vállalkozás által az adatbiztonság érdekében végrehajtandó technikai és szervezési

intézkedéseket a Vállalkozás adatvédelmi szabályzata rögzíti.

(5) A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és

alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési

megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja,

kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 1. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
 2. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok

(1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és

kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó kül.n törvények keretei között

az adatkezelő határozza meg.

(2) A Vállalkozás deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre

vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott

személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára

adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései

szerint köteles tárolni és megőrizni.

(3) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások

jogszerűségéért a Vállalkozás felel.

(4) A Vállalkozás kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az

adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.

(5) A Vállalkozás az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást

nem ad.

(6) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem

bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti

tevékenységben érdekelt.

Kelt, 2018.05.24. Budapest